Art. I Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door M.H.J. Werkman, handelend onder de naam Insparco Sparring Power, wonend te Amsterdam en aldaar kantoorhoudend aan de Pres. Allendelaan 351 (1068 VM) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Regio Amsterdam onder nummer 56607229, hierna te noemen: “Insparco”.
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Insparco goederen, diensten en/of adviezen van welke aard ook aan de Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen, diensten of adviezen niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 3. Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
 6. Insparco is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Een wijziging treedt in werking op de aangegeven datum, doch nooit eerder dan één maand na bekendmaking daarvan.
 7. De Nederlandse tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden alsmede van door Insparco aangeboden overeenkomsten prevaleert boven vertalingen daarvan.

Art. 2 Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van Insparco zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Tenzij in de aanbieding een andere termijn staat vermeld, is de geldigheidstermijn van een aanbieding veertien dagen na dagtekening.
 3. Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Insparco, ook indien de aanvaarding op ondergeschikte onderdelen afwijkt, of wanneer Insparco met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 4. Wanneer de aanvaarding van het aanbod op wezenlijke onderdelen afwijkt van het aanbod, komt een overeenkomst eerst tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Insparco met deze afwijking(en).
 5. Na aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever is onverwijlde herroeping door Insparco mogelijk. Een herroeping door Insparco gedaan binnen vier werkdagen na aanvaarding door de Opdrachtgever, geldt tussen partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.

Art. 3 Medewerking door en plichten van de Opdrachtgever

 1. Van de Opdrachtgever wordt medewerking verwacht bij de uitvoering van de overeenkomst.
  De Opdrachtgever zal Insparco voldoende tijdig voorzien van alle in redelijkheid gevraagde gegevens, bescheiden en anderszins nuttige informatie en staat in voor de juistheid hiervan, ook indien deze gegevens bescheiden of informatie van derden afkomstig zijn.
 2. Indien de Opdrachtgever gegevens, bescheiden of informatie digitaal aanlevert, staat hij er voor in dat deze materialen vrij van virussen of defecten worden geleverd.
 3. De Opdrachtgever zal er te allen tijde voor zorgdragen dat hij uitsluitend kopieën van gegevens, bescheiden of informatie aan Insparco verstrekt. In het geval de Opdrachtgever een origineel document aan Insparco aanlevert, maakt hij hiervan expliciet melding en zorgt hij ervoor dat hij tenminste één kopie daarvan behoudt.
 4. Indien de Opdrachtgever gegevens of bescheiden die aan derden toebehoren of waarvan derden auteursrechthebbende zijn, foto’s en andere afbeeldingen daartoe met name gerekend, aan Insparco ter beschikking stelt ten behoeve van de opname daarvan in een door Insparco te vervaardigen rapport of document, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor het verwerven van de daartoe noodzakelijke toestemming.

Art. 4 Vertrouwelijk informatie

 1. Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Offertes, overeenkomsten en rapporten van Insparco gelden als vertrouwelijke informatie en zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever of de in het rapport genoemde partij of partijen.
  De Opdrachtgever zal met die partij of partijen geheimhouding overeenkomen die tenminste gelijkwaardig is aan deze bepaling.
 3. De Opdrachtgever zal de inhoud van een rapport niet aan derden bekend maken.
 4. Insparco mag op basis van “need to know” deze informatie onder een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht bekend maken aan door hem ten behoeve van de opdracht in te schakelen derden.

Art. 5 Facturatie, prijs en betaling

 1. Diensten worden gefactureerd op basis van de in de opdracht geformuleerde berekeningsmethode. Indien geen berekeningsmethode is overeengekomen, worden diensten gefactureerd op basis van nacalculatie tegen de dan geldende uurtarieven.
 2. Indien een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door of namens de Opdrachtgever, is Insparco gerechtigd om de voor de uitvoering van de afspraak gereserveerde tijd tegen het dan geldende tarief aan de Opdrachtgever te factureren.
  De Opdrachtgever zegt toe deze factuur tijdig, dat wil zeggen binnen de betaaltermijn als bedoeld in lid zes van dit artikel, te voldoen.
 3. Prijzen worden vermeld zonder omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Tenzij in de overeenkomst tussen partijen anders wordt bepaald, is Insparco gerechtigd, met in achtname van een termijn van een maand, haar prijzen en tarieven aan te passen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.
 5. Van overheidswege opgelegde maatregelen, die van invloed zijn op de prijsvorming, worden doorbelast vanaf de ingangsdatum van de betreffende maatregel.
 6. Facturen zullen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voorschotfacturen en facturen betreffende de verrichtingen door derden ten behoeve van de opdracht verricht, dienen per omgaande te worden voldaan.
 7. Betalingen worden verricht zonder korting of verrekening.

Art. 6 Vergoeding van rente en kosten van incasso of invordering

 1. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 2. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is aan Insparco de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 150,- .
  De kosten worden berekend als volgt:
  1. over de eerste € 3.000,- 15%
  2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
  3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
  4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
  5. over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
 3. Wanneer de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, is de Opdrachtgever die werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 4. Insparco mag, nadat de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft één of meer termijnbedragen of facturen te voldoen, de uitvoering van de opdracht opschorten totdat zij volledige betaling heeft ontvangen.
 5. In geval van opschorting van de werkzaamheden, ontbinding van een overeenkomst, surseance van betaling of faillissement worden openstaande vorderingen direct opeisbaar.
 6. Indien Insparco gegronde vrees heeft dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, kan zij van de Opdrachtgever verlangen dat hij op eerste verzoek genoegzame, in een door Insparco gewenste vorm, zekerheid stelt.

Art. 7 Reclameren en uitsluitingen van reclame

 1. De Opdrachtgever zal klachten ter zake van de uitvoering van werkzaamheden of de hoogte van facturen, binnen veertien dagen na respectievelijk de uitvoering of de factuurdatum, schriftelijk ter kennis brengen van Insparco. Na het verstrijken van deze termijn worden de werkzaamheden geacht juist te zijn uitgevoerd en facturen correct te zijn opgesteld.
 2. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever wordt door het reclameren niet opgeschort.
 3. Geen reclame is mogelijk ter zake van door Insparco verrichte werkzaamheden, verleende diensten of geleverde bescheiden waaraan na (op)levering wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan Insparco, die geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of die deel zijn gaan uitmaken van een groter geheel, tenzij die wijziging, de bewerking of de incorporatie vooraf schriftelijk is overeengekomen.

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten

 1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Insparco, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle bedragen bedoeld in artikel 4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Insparco zijn voldaan.
 2. Rechten worden aan de Opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.
 3. Insparco kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Insparco onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Insparco verschuldigde bedragen betaald heeft.

Art. 9 Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Insparco of haar licentiegevers.
 2. Het is Insparco toegestaan om door haar gebruikte of ontwikkelde methodes en/of (deel)analyses opnieuw toe te passen.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, het onzichtbaar maken van letters, lettertekens en cijfers daartoe begrepen.
 4. Indien de Opdrachtgever bescheiden, foto’s of afbeeldingen ter beschikking stelt aan Insparco ten behoeve van de opname daarvan in enig te vervaardigen product, verklaart de Opdrachtgever door de enkele terbeschikkingstelling dat hij gerechtigd is tot het beoogde gebruik en dat met dat gebruik geen inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom wordt gemaakt. De Opdrachtgever zal Insparco vrijwaren tegen aanspraken van derden en hij zal de schade vergoeden die Insparco door een eventuele aanspraak lijdt.

Art. 10 Gebruiksrecht voor een specifiek doel

 1. De Opdrachtgever verkrijgt van Insparco het recht om het voor hem geschreven rapport of materiaal te gebruiken voor het doel dat in de opdracht, de overeenkomst, het rapport of in het materiaal is vastgelegd. Her gebruik van (delen van) het rapport of het het materiaal door de Opdrachtgever voor andere doeleinden of ten behoeve van andere partijen dan genoemd in de opdracht, de overeenkomst, het rapport of of het materiaal, is niet toegestaan.
 2. In geval van openbaarmaking van het rapport aan derden is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Insparco. Die vergoeding bedraagt per openbaarmaking een bedrag gelijk aan het bedrag dat door Insparco in rekening is geoffreerd of in rekening gebracht.

Art. 11 Leveringstermijn

 1. Alle door Insparco genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Insparco bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Insparco niet in verzuim. Insparco is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Tot deze omstandigheden behoren in ieder geval het niet tijdig verlenen van medewerking door of namens de Opdrachtgever en het geven van een onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken door of namens de Opdrachtgever.

Art. 12 Dienstverlening, Inspanningsverbintenis, geen garanties

 1. Alle diensten die door Insparco worden geleverd, worden verricht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Dienstverleningsopdrachten worden aanvaard als een inspanningsverbintenis, dit ongeacht de woordkeuze in de opdracht of overeenkomst, tenzij Insparco uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft toegezegd dat voldoende bepaalbaar is.
 3. Insparco is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of de omvang van overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter der gelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden voor vergoeding in aanmerking komen.
 4. Indien Insparco door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden extra tijd moet besteden aan de uitvoering van de opdracht, kan zij deze extra tijd aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De Opdrachtgever zal de factuur voor deze kosten tijdig, dat wil zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 6, aan Insparco voldoen.
 5. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Insparco steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 6. Insparco heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, te laten verrichten door een door haar aan te wijzen derde, indien dit naar haar oordeel wenselijk is met het oog op een optimale uitvoering van de opdracht.
 7. Garanties ter zake van uitkomsten of de toepasbaarheid van de uitkomsten van een opdracht kunnen niet worden gegeven.
 8. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Insparco krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Art. 13 Opzegging en ontbinding van een overeenkomst

 1. Indien Insparco tot het inzicht komt dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd op de wijze als op basis van de in eerste instantie verstrekte gegevens en bescheiden was aangeboden, kan zij, dit uitsluitend ter harer beoordeling, of de opdracht opzeggen of de prijs en de voorwaarden van de opdracht aanpassen. In het geval Insparco de opdracht opzegt, kan zij de door haar verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief factureren.
 2. De Opdrachtgever kan een overeenkomst schriftelijk opzeggen met in achtname van een termijn van twee maanden. Indien de overeenkomst voorziet in een resultaat afhankelijke beloning van Insparco, welk resultaat dan nog niet behaald is terwijl dit resultaat bij voortzetting van de opdracht redelijkwijze had kunnen worden behaald, dan heeft Insparco recht op vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs die verschuldigd is bij scucesvolle afronding van de opdracht.
 3. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de Opdrachtgever in overleg met Insparco de opdracht tussentijds beëindigen. Alsdan zullen de reeds verrichtte prestaties in rekening worden gebracht en is Insparco gerechtigd voor het overige gedeelte annuleringskosten in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen 25% van het alsdan niet facturabele deel van de verleende opdracht, tenzij Insparco aantoont dat haar schade door annulering groter is, in welk geval haar werkelijke schade voor vergoeding in aanmerking komt.
 4. Indien een partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst en hij, nadat hij deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk ingebreke is gesteld onder gunning van een redelijke termijn voor de zuivering van die tekortkoming, in gebreke blijft, raakt hij in verzuim en komt aan de wederpartij de bevoegdheid toe de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Insparco ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Insparco vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement is uitgesproken of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Insparco is wegens beëindiging op een der voornoemde gronden nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden, dan wel tot schadevergoeding, gehouden.

Art. 14 Aansprakelijkheid van Insparco

 1. Insparco aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade geleden door de Opdrachtgever, die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Insparco.
 2. De aansprakelijkheid van Insparco met betrekking tot door haar geleverde diensten en adviezen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die diensten of adviezen gefactureerde prijs (excl. BTW) verminderd met verstrekte kortingen.
 3. Aansprakelijkheid van Insparco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Insparco onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Insparco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
 4. Insparco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of tenietgaan van gevens, bescheiden of informatie, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van opzet of roekeloosheid van Insparco.
 5. De aansprakelijkheid van Insparco voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij Insparco meldt.
 7. Indien en voor zover de Opdrachtgever enig aan een opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te claimen en Insparco te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Insparco vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de rapporten zijn geleverd of de diensten zijn verricht, danwel de opdracht door opzegging is geëindigd.

Art. 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van partijen behoort te komen. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan. Indien een overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat hij hierdoor schadeplichtig wordt jegens de wederpartij.
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede verstaan omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Insparco zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder andere begrepen, stakingen en wegblokkades, uitsluiting van (medewerker(s) van) Insparco tot de locatie van de Opdrachtgever en storing in communicatieapparatuur.

Art. 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Insparco en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Insparco mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.