Zo wèrkt de second expert opinion van Insparco voor lagere kosten en meer maatwerk

Insparco adviseert u graag over het verlagen van uw financieringskosten en het verbeteren van financieringsvoorwaarden. Voor de goede orde: Insparco is geen intermediair voor banken maar levert aan u een onafhankelijk specialist die de banken van binnenuit kent en door brede ervaring inzetbaar is voor behartiging van uw belangen. Insparco is ook geen administrateur, fiscalist of accountant. De van hen te ontvangen financiële gegevens worden door Insparco geoptimaliseerd voor succesvollere én vlottere financieringsaanvragen.

Ons stappenplan

Stap 1

Voor een objectief oordeel over de kwaliteit en de voorwaarden van uw lopende financieringen wordt door ons allereerst een Quick Scan gemaakt. Daarbij worden al uw financierings- en zekerheidsakten doorgenomen. Uw kredietgebruik wordt geanalyseerd in relatie tot uw huidige en toekomstige kredietbehoeften. Er wordt bezien welke diensten u afneemt van uw financier en verzekeraar en of dat tegen een marktconforme prijzen geschiedt. Verder wordt bezien welke risico's u als ondernemer zelf loopt en hoe dat eventueel kan worden verminderd.

Stap 2

Met u worden vervolgens uw werkkapitaalbehoefte en uw investeringsplannen doorgenomen. Samen met u worden uw investeringsplannen, de bedrijfsrisico's en het ondernemersrisico's nauwkeurig onder de loep genomen.

Stap 3

Uitgaande van uw toekomstige situatie worden alle voor u relevante financieringsvarianten tegen het licht gehouden en van een oordeel en advies voorzien. De opbrengsten en kosten van de voor u meest optimale financiering worden afgezet tegen wat u op basis van uw huidige financiering kwijt bent en welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Stap 4

U ontvangt een objectief oordeel over de huidige pricing & voorwaarden in relatie tot de risico's die uw financier loopt en hoe die zich verhouden tot uw eigen ondernemersrisico. Aansluitend daarop volgt ons advies over de financiële voor- en de nadelen van een eventuele aanpassing daarvan.

Stap 5

Insparco begeleid uw eventuele aanvraag voor herfinanciering tegen betere voorwaarden, minder ondernemersrisico en lagere kosten. Zie hiervoor ons stappenplan bij financieringsaanvragen.

Stap 6

De aangepaste voorstellen van financiers worden door ons beoordeeld en van een advies voorzien zodat u een bewuste keuze kunt maken.

Stap 7

Insparco staat voor zorgvuldigheid en continuïteit en blijft daarom na een afgesloten deal, als strategisch partner namens de opdrachtgever, proactief periodieke contacten onderhouden met zowèl de ondernemer als de financier(s). Als het later nodig mocht blijken kan dan adequaat assistentie worden verleend of bijgestuurd.